JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2023

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Parklaankerk 2023

Bestuur en doelstelling

De Stichting is op 15 mei 2019 opgericht door Maaike Luykx (bestuurslid), Neeltje Schravesande (bestuurslid), Wim Kroon (secretaris), Arthur Modderkolk (penningmeester) en Rits Verkerk  (voorzitter). De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Doelstelling is het in stand houden van het gebouw Parklaankerk aan de Parklaan 7 te Driebergen zodat een veelvoud van culturele activiteiten gebruik kan blijven maken van het gebouw. Daarvoor wil de Stichting gelden inzamelen voor het onderhoud.

Activiteiten

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar één keer vergaderd waarbij het bestuursverslag en de jaarrekening werden vastgesteld. Ook werd er besloten om, op voorstel van de penningmeester, € 15.000 te doneren aan de Parklaankerk als bijdrage voor de isolatie van het dak van de kerk in het kader van de verduurzaming van het gebouw. Daarnaast werd door het bestuur regelmatig overlegd over de diverse activiteiten die zijn georganiseerd.

Zo werd er op 28 maart in de Parklaankerk een zeer goed bezochte lezing over de buitenplaats Broekbergen in Driebergen door Mieke Tollenaar gehouden.  De lezing werd muzikaal omlijst door zang en pianospel.

Op kerstavond kwamen weer veel mensen met kinderen naar de Parklaankerk om naar de kerstliederen te luisteren die op de piano door Henk de Winter werden gespeeld. De liederen waren ook afgedrukt waardoor de aanwezigen konden meezingen. Voor de kerk brandde er vuur in een vuurkorf en was de kerk binnen met kaarsen verlicht.Ook werd er warme chocolademelk geschonken.

Onderhoud

In de zomer zijn alle dakpannen verwijderd en schoongemaakt en is er op het dak nieuwe isolatie aangebracht. Ook alle panlatten zijn vernieuwd en het orgel is gerestaureerd.

In de tuin is er veel werk verricht door de tuingroep en zijn er een aantal planten met bijbelse namen aangeplant.

Vrienden

Per 31 december 2023 telde de Stichting ruim 70 vrienden.

Financiën

In 2023 is er in totaal voor € 3.102,75  aan giften ontvangen waarvoor onze hartelijke dank aan alle gevers.

Aan de Parklaankerk is € 15.000 geschonken voor verduurzaming van het gebouw.

Het vrije vermogen uit giften bedraagt per 31 december 2023 € 15.038,26  ( per 31 december 2022 €  26.097,17)

Voor een uitgebreid financieel verslag verwijzen wij u naar de jaarrekening hieronder.           .

Relatie tot de eigenaar van het gebouw

Het gebouw is eigendom van de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen. De penningmeester van onze Stichting is de directe contactpersoon met het bestuur van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap. Verzoeken van de vereniging om bijdragen voor onderhoud van het gebouw zullen door de penningmeester van onze Stichting ter beoordeling in het bestuur worden gebracht.

Driebergen, januari 2024

Wim Kroon, secretaris

 

JAARREKENING 2023 STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK                                                  

ALGEMEEN

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk is opgericht op 15 mei 2019. De stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74872338.

De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de Triodosbank. Het bankrekeningnummer is NL82 TRIO 0379 6663 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parklaankerk. Er zijn geen andere bankrekeningen of tegoeden.

ANBI-STATUS

De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI status gekregen wat inhoudt dat vrienden en donateurs 125 % van hun gift mogen aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is: 860057252.

De stichting hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting, de loonheffingen of de vennootschapsbelasting.

LASTEN EN BATEN 2023

Lasten

In 2023 heeft een ingrijpende verduurzaming van het gebouw plaatsgevonden. Na de zomer is het dak gerenoveerd en geïsoleerd (panlatten vernieuwd, isolatiemateriaal aangebracht en de pannen schoongemaakt en teruggelegd). De stichting Vrienden van de Parklaankerk heeft een bedrag van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

De overige uitgaven in 2023 betreffen bankkosten (in totaal € 177,20), de kosten van de website (€ 14,37; het beheer wordt om niet aangeboden), netto-kosten Vriendenavond op 24 maart € 49,90 (uitgaven minus giften), kosten Rondje om en in de kerk op kerstavond (€ 82,19), kosten relatiegeschenk (€ 75,00) en het lidmaatschap van de Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch (€ 15,00). Totaal overige uitgaven € 413,66.

Baten

In 2023 is een bedrag van € 3102,75 aan giften binnengekomen; hiervan is via een met de penningmeester gesloten overeenkomst (periodieke gift in geld)  € 1.750,00 ontvangen en het bedrag aan giften zonder overkomst bedraagt € 1.352,75.

Alle vrienden en donateurs zijn we zeer dankbaar.

Voorts is in 2023 € 2.400,00 overgemaakt op de rekening van de stichting als (geoormerkte) gift van het Filmhuis Parklaan voor de aanschaf van nieuwe media apparatuur alsmede de ondersteuning en instandhouding van de Parklaankerk, o.a. als locatie van het Filmhuis. Van dit bedrag is € 1.148,00 overgemaakt naar de penningmeester van de Vereniging die de aankoop van de nieuwe media apparatuur doet.

Tot slot is vermeldenswaard dat voor de verduurzaming van de Parklaankerk een crowdfunding-actie is gehouden door de penningmeester van de Vereniging. Voor dit doel werd op de rekening van de Vriendenstichting een bedrag van € 2.000,00 gestort. Dit bedrag is vervolgens overgeboekt naar voornoemde penningmeester.

Het resultaat 2023  is € 11.058,91 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage van € 15.000,00 aan de vereniging voor de verduurzaming van de Parklaankerk. Het saldo op de bankrekening bedraagt ultimo 2023 € 15.038,26 en is bestemd voor toekomstige donaties in verband met onderhoud aan het gebouw Parklaan 7 te Driebergen. Zie de exploitatierekening hieronder.

Overleg met bestuur Parklaankerk

De penningmeester van de stichting Vrienden van de Parklaankerk heeft jaarlijks overleg met de penningmeester van de vereniging (Parklaankerk) over de werkwijze t.a.v. donaties in verband met onderhoud en verduurzaming aan het gebouw aan de Parklaan. Het periodieke rapport van de Monumentenwacht Utrecht is leidend voor de opstelling van het onderhoudsplan van het gebouw. nader bezien.

De penningmeester,

Arthur J. Modderkolk.

Driebergen,3 januari 2024.

Exploitatierekening 2023

Inkomsten:

– Giften Vrienden (via vijfjarige overeenkomst)                            €     1.750,00

– Giften Vrienden zonder overeenkomst                                    €     1.352,75

– Donatie Filmhuis (netto)                                                          €     1.252,00

                                                                                               €   4.354,75

Uitgaven:

– donatie verduurzaming Parklaankerk                                         €  15.000,00

– bankkosten                                                                              €       177,20

– lidmaatschap Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch                      €         15,00

– kosten Rondje in en om de kerk (24-12-2023)                           €         82,19

– netto-kosten lezing Vriendenavond (22 maart  2023)                   €         49,90

– kosten website  (domeinnaamverlenging)                                    €         14,37

– bestuurskosten                                                                           €         75,00

                                                                                                    €  15 .413,66

Resultaat 2023                                                                   -/-    €   11.058,91

Het negatieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve van de stichting. Het vermogen van de stichting bedraagt daarmee per 31 december 2023 € 15.038,26. Het saldo per 1 januari 2023 bedroeg € 26.097,17. In dit bedrag is een parkeerpost begrepen van € 1.250,00 die toekomt aan de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk. De stichting heeft geen overige bezittingen of schulden.

Arthur J. Modderkolk, penningmeester

Driebergen, 3 januari 2024