BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK 2019-2021

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk is bij notariële akte opgericht op 15 mei 2019. De stichting is gevestigd te Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

De Parklaankerk als gemeentelijk monument is met haar architectonische vormgeving een markant en herkenbaar gebouw in Driebergen. Het interieur van de kerk heeft een intieme en omhullende uitstraling en is voor vele culturele en maatschappelijke doeleinden geschikt. De stichting vindt het van grote waarde dat dit gebouw een plek behoudt in de Driebergse samenleving. Dat vraagt ook een financiële inspanning

Doel

De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in stand houden en onderhouden van het gebouw, inclusief installaties en inventaris: Parklaankerk, Parklaan 7 te Driebergen (hierna te noemen Parklaankerk). Het gebouw is een gemeentelijk monument en wordt gebruikt voor samenkomsten van religieuze en culturele aard in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van inkomsten uit donaties en andere mogelijke bronnen die uitsluitend zullen worden aangewend ten behoeve van het onderhoud en de exploitatie van de Parklaankerk.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Ten minste twee bestuursleden zijn lid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Driebergen of haar rechtsopvolger. De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bij de oprichting van de stichting bestaat het bestuur uit de volgende personen: Rits Verkerk (voorzitter),  Wim Kroon (secretaris), Arthur Modderkolk (penningmeester), Maaike Luykx (lid) en Neeltje Schravesande (lid).

Om te voorkomen dat een uiteenlopen van belangen met betrekking tot het gebouw Parklaankerk kan ontstaan is in de statuten geregeld dat de jaarstukken (balans en staat van baten en lasten) ter kennis worden gebracht van het bestuur van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Driebergen of haar rechtsopvolger (= eigenaar van het gebouw). Voorts is statutair geregeld dat voor vaststelling/wijziging van het beleidsplan van de stichting alsmede voor een te nemen besluit voor statutenwijzing of ontbinding van de stichting de schriftelijke instemming van voornoemd bestuur is vereist.

Activiteiten

– Het bestuur zal met voorrang werken aan de opstelling van de website en een verbinding met de website van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap Driebergen. Voorts zal gewerkt worden aan communicatiemateriaal om de stichting onder de aandacht te brengen.

– Via de lokale media zal de stichting haar bestaan voor het voetlicht brengen.

– Onder bezoekers van de Parklaankerk voor religieuze en culturele activiteiten (filmhuis, concerten, debatavonden, etc. etc.) zal worden gewezen op de vriendenstichting.

– De stichting zal trachten donateurs/vrienden te werven die het gebouw een warm hart toedragen en ook financieel willen bijdragen aan de instandhouding en onderhoud van dit gemeentelijk monument.

– Waar nodig en mogelijk zal de stichting fondsen benaderen die het doel van de stichting kunnen ondersteunen.

Verantwoording

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Parklaankerk zal verantwoording afleggen van haar werkzaamheden via verslaglegging op de website van de stichting, via nieuwsbrieven aan de aangesloten vrienden/donateurs en naar het bestuur van de Parklaankerk.

Vrienden

Het bestuur streeft er naar om minimaal eenmaal per jaar via een nieuwsbrief de vrienden/donateurs op de hoogte te brengen van de activiteiten van de stichting.

Het bestuur wil eenmaal per jaar een activiteit organiseren waarop vrienden en donateurs exclusief worden uitgenodigd.

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Parklaankerk,

Rits Verkerk, voorzitter.

Wim Kroon, secretaris.

 

Driebergen, mei 2019.