JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2021

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Parklaankerk 2021

 

JAARREKENING 2021 STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK

ALGEMEEN

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk is opgericht op 15 mei 2019. De stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74872338.

De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de Triodosbank. Het bankrekeningnummer is NL82 TRIO 0379 6663 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parklaankerk.

ANBI-STATUS

De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI status gekregen wat inhoudt dat vrienden en donateurs 125 % van hun gift mogen aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is: 860057252.

De stichting hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting, de loonheffingen of de vennootschapsbelasting.

LASTEN EN BATEN 2021

Lasten

Door de beperkende maatregelen in verband met het corona-virus heeft het bestuur geen activiteiten kunnen organiseren waardoor de uitgaven in 2021 beperkt zijn gebleven tot bankkosten (in totaal € 176,85), de uitgaven voor het uitbrengen van nieuwsbrieven (deze kosten zijn door het bestuur gedragen) en het lidmaatschap van de Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch (€ 15,00).

In 2021 zijn diverse verbeteringen aan en rondom het gebouw aangebracht, maar de kosten hiervan zijn door derden gedragen..

Baten

In 2021 is een bedrag van € 3795,00 aan giften binnengekomen. Via een met de penningmeester gesloten overeenkomst (periodieke gift in geld) is in 2021 een bedrag van € 1750,00 ontvangen.

Daarnaast zijn giften ontvangen zonder een overeenkomst. Deze giften belopen een bedrag van € 2045,00.

Tijdens het straatfeest van de Wijkvereniging is van de kerk gebruik gemaakt. Door de bewoners zijn vrijwillige bijdragen geschonken ten bedrage van € 410,00.

Voorts is in 2021 € 250,00 overgemaakt op de rekening van de stichting, waarvan bleek dat dit bedrag op de rekening van de Vereniging  Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk had moeten staan. Met de penningmeester van de vereniging is afgesproken dit bedrag voorlopig te parkeren bij onze stichting.

In 2021 heeft het Filmhuis Parklaankerk i.v.m. het corona-virus slechts  beperkt films kunnen vertonen. Om deze reden is dit jaar geen opbrengst van het Filmhuis aan de stichting overgemaakt.

Het resultaat ten bedrage van € 4013,15 is toegevoegd aan de reserve en is bestemd voor toekomstige donaties in verband met onderhoud aan het gebouw Parklaan 7 te Driebergen.

Overleg met bestuur Parklaankerk

De penningmeester van de stichting heeft jaarlijks overleg met de penningmeester van de Parklaankerk over de werkwijze t.a.v. donaties in verband met onderhoud en verduurzaming aan het gebouw aan de Parklaan. Afgesproken is dat beide penningmeesters in 2022 een aantal fondsen zullen benaderen voor grote projecten als de renovatie en isolatie van het dak. Het rapport dat periodiek door de Monumentenwacht Utrecht wordt uitgebracht is leidend voor de opstelling van het onderhoudsplan van het gebouw.

De penningmeester,

Arthur J. Modderkolk.

Driebergen, 16 maart 2022.

 

 

Exploitatierekening 2021

Inkomsten:

– Giften Vrienden (via vijfjarige overeenkomst)                           € 1750,00

– Giften Vrienden zonder overeenkomst                                  € 2045,00

– Bijdragen vanuit de wijk voor gebruik tuin/gebouw

tijdens straatfeest                                                                 € 410,00                                 –

€ 4205,00

Uitgaven:

– nieuwsbrieven/website                                                                                    –

– bankkosten                                                                        €  176,85

– lidmaatschap Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch            €    15,00

         €   191,85

 

Resultaat 2021                                                                                       €  4013,15

 

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve van de stichting. Het vermogen van de stichting bedraagt daarmee per 31 december 2021 € 12.616,16 (het beginsaldo per 1 januari 2021 bedroeg € 8.603,01). In dit bedrag is een parkeerpost begrepen van € 1250,00 die toekomt aan de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk. De stichting heeft geen overige bezittingen of schulden.

 

Arthur J. Modderkolk, penningmeester