JAARVERSLAG en JAARREKENING 2020

JAARVERSLAG 2020 STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK

Deze Stichting is opgericht om bij te dragen aan de instandhouding van het gebouw. Helaas heeft de Stichting in 2020 nauwelijks activiteiten kunnen ontplooien om haar doelstelling verder uit te dragen. Alleen op kerstavond zijn er in de kerk een aantal kerstliederen gespeeld en is daarbij gezongen. Alles was prima te volgen omdat alle ramen open stonden. Voor de kerk brandde een vuurkorf en langs de kerkpaden stonden brandende fakkels. Ruim 70 mensen, vooral buurtbewoners, kwamen langs en liepen rond de kerk. Het geheel was zeer geslaagd.

Naast ledenwerving zijn er ook een aantal projecten en werkzaamheden direct in eigen beheer uitgevoerd:

– door een royale gift van een echtpaar zijn beide kolommen aan weerszijde van het toegangshek hersteld en zijn ook de treden van het bordes bij de hoofdingang opnieuw gevoegd;

– het dak van de fietsenberging is hersteld en tezamen met de berging opnieuw geschilderd;

– de vloer in de kerkzaal is helemaal geschuurd, gebeitst en vervolgens opnieuw in de lak gezet;

– de buitenverlichting is uitgebreid zodat de toegang tot de achterdeur en het fietsenhok zichtbaar is verbeterd.

De Stichting heeft het afgelopen jaar twee nieuwsbrieven aan de Vrienden verstuurd.

Het afgelopen jaar waren er ruim 70 vrienden die een gift gaven aan de Stichting. Eind 2020 was er ruim € 7.500 beschikbaar voor toekomstig onderhoud aan het gebouw. De penningmeester, Arthur Modderkolk, heeft overleg gevoerd met de penningmeester van de Vereniging van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk, Lucas Janssen, en met Nico Kamphorst die zorg draagt voor het beheer van het gebouw. In de toekomst zal met name het dak moeten worden vernieuwd en verduurzaamd en daarvoor wordt ook contact gezocht met diverse fondsen.

De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI-status toegewezen gekregen hetgeen inhoudt dat donateurs 125% van hun gift kunnen aftrekken bij de aangifte van hun inkomstenbelasting. Het banknummer van de Stichting is NL82TRIO0379666359.

Het bestuur werd het afgelopen jaar gevormd door: Maaike Luykx, Neeltje Schravesande, Wim Kroon (secretaris),  Arthur Modderkolk (penningmeester) en Rits Verkerk (voorzitter).   De bestuursleden kregen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Driebergen, februari 2021

JAARREKENING 2020 STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK

ALGEMEEN

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk is opgericht op 15 mei 2019. De stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74872338.

De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de Triodosbank. Het bankrekeningnummer is NL82 TRIO 0379 6663 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parklaankerk.

ANBI-STATUS

De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI-status gekregen, wat inhoudt dat vrienden en donateurs 125 % van hun gift mogen aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is: 860057252.

De stichting hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting, de loonheffingen of de vennootschapsbelasting.

LASTEN EN BATEN 2020

Lasten

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus heeft het bestuur geen activiteiten kunnen organiseren, waardoor de uitgaven in 2020 beperkt zijn gebleven tot bankkosten en uitgaven voor het uitbrengen van nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven zijn door de leden van het bestuur om niet verzorgd. De bankkosten beliepen in 2020 € 136,62.

Baten

In 2020 is een bedrag van €  4235,00 aan giften binnengekomen. Via een met de penningmeester gesloten overeenkomst (periodieke gift in geld) is in 2020 een bedrag van € 1650,00 per jaar gedurende vijf jaar toegezegd.

Daarnaast zijn giften ontvangen zonder een overeenkomst. Deze giften belopen een bedrag van € 1285,00.

Voorts is € 1000 overgemaakt op de rekening van de stichting, waarvan bleek dat dit bedrag op de rekening van de vereniging  Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk had moeten staan. Met de penningmeester van de vereniging is afgesproken dit bedrag voorlopig te parkeren bij onze stichting.

In 2020 heeft het Filmhuis Parklaankerk i.v.m. het coronavirus slechts beperkt films kunnen vertonen. Om deze reden is dit jaar geen opbrengst van het Filmhuis aan de stichting overgemaakt.

Het resultaat ten bedrage van € 4098,38 is toegevoegd aan de reserve en is bestemd voor toekomstige donaties in verband met onderhoud aan het gebouw Parklaan 7 te Driebergen.

Overleg met bestuur Parklaankerk

De penningmeester heeft jaarlijks overleg met de penningmeester van de Parklaankerk over de werkwijze t.a.v. donaties in verband met onderhoud aan het gebouw aan de Parklaan. Afgesproken is dat beide penningmeesters een aantal fondsen zullen benaderen voor grote projecten als de renovatie en isolatie van het dak. Het rapport dat periodiek door de Monumentenwacht Utrecht wordt uitgebracht is leidend voor de opstelling van het onderhoudsplan van het gebouw.

De penningmeester,

Arthur J. Modderkolk.

Driebergen, 7 januari 2021

 

 

Exploitatierekening 2020

Inkomsten:

– Giften Vrienden (via vijfjarige overeenkomst)                             € 1650,00

– Giften Vrienden (waaronder € 1000 bestemd voor                                                     Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk)                              € 2285,00

– Sponsorbijdragen resp. fondsen werving                                                     –

€ 4235,00

Uitgaven:

– nieuwsbrieven/website                                                                                    –

– bankkosten                                                                                             €  136,62

         €   136.62

Resultaat 2020                                                                                       €  4098,38

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve van de stichting. Het vermogen van de stichting bedraagt daarmee per 31 december 2020 € 8603,01. In dit bedrag is een parkeerpost begrepen van € 1000,00. De stichting heeft geen overige bezittingen of schulden.