JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022

JAARREKENING 2022 STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK                                                  

 

 

ALGEMEEN

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk is opgericht op 15 mei 2019. De stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74872338.

 

De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de Triodosbank. Het bankrekeningnummer is NL82 TRIO 0379 6663 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parklaankerk. Er zijn geen andere bankrekeningen of tegoeden.

 

ANBI-STATUS

De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI status gekregen wat inhoudt dat vrienden en donateurs 125 % van hun gift mogen aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is: 860057252.

De stichting hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting, de loonheffingen of de vennootschapsbelasting.

 

LASTEN EN BATEN 2022

Lasten

In 2022 zijn diverse verbeteringen aan en rondom het gebouw aangebracht, maar de kosten hiervan zijn door derden gedragen. Het reguliere onderhoud, zoals schilderwerk buitenzijde, is door de vereniging bekostigd.

 

De uitgaven in 2022 betreffen bankkosten (in totaal € 173,50), de kosten van de website (€ 46,01; het beheer wordt om niet aangeboden), kosten Rondje om en in de kerk op kerstavond (€ 89,00) en het lidmaatschap van de Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch (€ 15,00).

 

 

Baten

In 2022 is een bedrag van € 2.896,25 aan giften binnengekomen; hiervan is via een met de penningmeester gesloten overeenkomst (periodieke gift in geld)  € 1.750,00 ontvangen en het bedrag aan giften zonder overkomst bedraagt € 1.146,25.

Alle vrienden en donateurs zijn we zeer dankbaar.

 

We zijn verheugd dat uit de erfenis van mevrouw A. van Kalkeren een legaat van      € 10.000,00 is toegekend aan de stichting Vrienden van de Parklaankerk.

 

Voorts is in 2022 € 750,00 overgemaakt op de rekening van de stichting als gift van het Filmhuis Parklaan voor de ondersteuning en instandhouding van de Parklaankerk, o.a. als locatie van het Filmhuis.

 

Tot slot is vermeldenswaard dat het koor Cappella Cantica dat vele jaren wekelijks in de Parklaankerk heeft gerepeteerd onze stichting  bij de opheffing van het koor heeft bedacht met € 158,57.

 

Het resultaat ten bedrage van € 13.481,01 is toegevoegd aan de reserve en is bestemd voor toekomstige donaties in verband met onderhoud aan het gebouw Parklaan 7 te Driebergen.

 

 

Overleg met bestuur Parklaankerk

De penningmeester van de stichting heeft jaarlijks overleg met de penningmeester van de vereniging (Parklaankerk) over de werkwijze t.a.v. donaties in verband met onderhoud en verduurzaming aan het gebouw aan de Parklaan. Het periodieke rapport van de Monumentenwacht Utrecht is leidend voor de opstelling van het onderhoudsplan van het gebouw. Eind 2022 is door een energiedeskundige een rapport over verduurzaming uitgebracht. In 2023 wordt dit nader bezien.

 

De penningmeester,

Arthur J. Modderkolk.

 

Driebergen,10 februari 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatierekening 2022

Inkomsten:

– Giften Vrienden (via vijfjarige overeenkomst)                            €     1.750,00

– Giften Vrienden zonder overeenkomst                                      €     1.146,25

– Gift Filmhuis                                                                                     €        750,00

– Gift Cappella Cantica                                                                       €       158,57

– Legaat mw A. van Kalkeren                                                            €  10.000,00                         –

€  13.804,82

Uitgaven:

– nieuwsbrieven/website                                                                                  –

– bankkosten                                                                                              €    173,80

– lidmaatschap Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch                    €       15,00

– kosten Rondje in en om de kerk (24-12-2022)                              €      89,00

– Kosten website                                                                                    €       46,01

             €     323,81

Resultaat 2022                                                                                          €  13.481,01

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve van de stichting. Het vermogen van de stichting bedraagt daarmee per 31 december 2022 € 26.097,17. Het saldo per 1 januari 2022 bedroeg € 12.616,16. In dit bedrag is een parkeerpost begrepen van € 1.250,00 die toekomt aan de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk. De stichting heeft geen overige bezittingen of schulden.

Arthur J. Modderkolk, penningmeester

Driebergen, februari 2023.