JAARREKENING 2019

JAARREKENING 2019 STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKLAANKERK

 

ALGEMEEN

De Stichting Vrienden van de Parklaankerk is opgericht op 15 mei 2019. De stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74872338. Deze jaarrekening betreft een gebroken boekjaar en beslaat de periode mei-december 2019.

Bij de start van de stichting is een openingsbalans opgemaakt die uitkomt op nihil. Er waren bij aanvang geen vaste of vlottende activa. De stichting had op de oprichtingsdatum geen eigen of vreemd vermogen. Er waren geen aanloopkosten of liquide middelen..

De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de Triodosbank. Het bankrekeningnummer is NL82 TRIO 0379 6663 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parklaankerk.

ANBI-STATUS

De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI status gekregen wat inhoudt dat vrienden en donateurs 125 % van hun gift mogen aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Het RSIN nummer is: 860057252.

De stichting hoeft geen aangifte te doen voor de omzetbelasting, de loonheffingen of de vennootschapsbelasting.

LASTEN EN BATEN 2019

Lasten

De lasten belopen een bedrag van € 94,78. Het betreft de kosten van de aanmaak van flyers ( € 49,13) en de kosten van de bankrekening (€  45,65).

De kosten van het opmaken van de statuten (€ 591,67) zijn niet in rekening gebracht, omdat Heuvelrug Notarissen dit bedrag als sponsorbijdrage aan de stichting heeft geschonken. De overige kosten van het opmaken van de statuten (kosten uittreksel Kamer van Koophandel; tarief kwaliteitsfonds Notariaat en btw, totaal € 198,10) zijn gedragen door de vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Parklaankerk, die daarvoor een particuliere donatie heeft ontvangen.

Ook de kosten van het maken van de website zijn niet in rekening gebracht.

De factuur van de Kamer van Koophandel ad € 50,00 is bij gebrek aan beginkapitaal voldaan door een donatie en bij de stichting niet in rekening gebracht.

Baten

In het verslagjaar is een bedrag van €  3190,00 aan giften binnengekomen. Via een met de penningmeester gesloten overeenkomst (periodieke gift in geld) is in 2019 een bedrag van € 1550,00 per jaar gedurende vijf jaar toegezegd.

Daarnaast zijn giften ontvangen zonder een overeenkomst. Deze giften belopen een bedrag van € 1640.00.

Als bate is voorts ontvangen een bedrag van € 1140,00 als gift ter ondersteuning van de filmhuisactiviteiten in de Parklaankerk. Dit bedrag is afkomstig van de opbrengsten van het Filmhuis Parklaankerk.

Overleg met bestuur Parklaankerk

De penningmeester heeft eind 2019 overleg gehad met het bestuur van de Parklaankerk over de werkwijze t.a.v. donaties in verband met onderhoud aan het gebouw. Met de penningmeester is afzonderlijk overleg geweest o.a. over de bijdrage over het boekjaar 2019. Vastgesteld is dat over 2019 geen donatie wordt gevraagd. Over 2020 zal nog overleg volgen aan de hand van het onderhoudsplan.

De penningmeester,

Arthur J. Modderkolk.

Driebergen, 18 februari 2020.